top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, PRIVACY & COOKIES

 

1. Definities

 

Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder: (i) Applicatie: de web-module die cirkoko heeft ontwikkeld die de gebruikers/klanten toelaat om zich via de Website te registeren en een beroep te doen op de Diensten die door Cirkoko worden geleverd;

(ii) “Diensten”: de diensten die van tijd tot tijd worden aangeboden c.q. geleverd door Cirkoko, bijv. optredens, opleidingen, workshops, webshop etc;

(iii) Cirkoko: Cirkoko (Papillon productions BV) , met zetel te Groot Overlaar 110, 3300 Tienen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met het nummer [0739.894.917], tel: +32 (0) 497 603220 ; email: info@cirkoko.be;

(iv) Website: de website die toegang biedt tot de Applicatie, https://www.cirkoko.be (of enige afgeleide daarvan).

 

2. Toegang tot de Website / de Applicatie

 

2.1 De toegang tot de Website en de Applicatie is gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website en/of de Applicatie (alsmede een inschrijving via de Applicatie voor het gebruik van de Diensten) houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. Indien de gebruiker/klant verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat de gebruiker/klant uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Cirkoko behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2.2 Cirkoko verleent aan de gebruiker/klant een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiks- en toegangsrecht met betrekking tot de Applicatie. Na het invullen van de registratiegegevens door de gebruiker/klant zal Cirkoko de nodige inloggegevens bezorgen aan de gebruiker/klant die haar toelaat om toegang te krijgen tot de Applicatie. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. De gebruiker/klant zal zich naar best vermogen inspannen om de vertrouwelijkheid van de inloggegevens te bewaren. De gebruiker/klant erkent dat Cirkoko geen enkele verantwoordelijkheid heeft in dit verband en derhalve geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.

 

3. Informatie op de Website / de Applicatie

 

3.1 Cirkoko beheert de Website en past ze telkens wanneer nodig aan teneinde aan de gebruiker/klant de meest recente informatie omtrent de Diensten, activiteiten en (het gebruik en de toepassing van) de Applicatie te verschaffen. Cirkoko beoogt de gebruiker/klant zo goed mogelijk via de Website te informeren.

3.2 Indien foute informatie in voorkomend geval door toedoen van Cirkoko op de Website zou worden gepubliceerd, zal Cirkoko alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Cirkoko is echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

3.3 De gebruiker/klant erkent en aanvaardt dat de Applicatie fungeert als louter interactie- en communicatiemiddel zonder enige verdere verantwoordelijkheid van Cirkoko. De gebruiker/klant erkent en aanvaardt dat Cirkoko geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt in verband met of met betrekking tot de inhoud, juistheid of volledigheid van de gegevens of informatie die beschikbaar zijn via de Website of de Applicatie (of de aanwending of toepassing ervan).

3.4 Cirkoko behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud, indeling, lay-out en structuur (en andere eigenschappen en aspecten) van de Website en de Applicatie naar eigen goeddunken aan te passen.

 

4. Tarieven en betaling

 

4.1 De tarieven die door Cirkoko worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde Diensten (Webshop producten, optredens, coaching, etc.). Een overzicht van de van tijd tot tijd toepasselijke tarieven kan op eerste verzoek worden aangevraagd bij Cirkoko. Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na aankoop of levering van diensten betaald. 

4.2 Indien een gebruiker/klant zich via de Website of de Applicatie (of anderszins) inschrijft voor de Diensten van Cirkoko, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken gebruiker/klant. De gebruiker/klant is in dergelijk geval gehouden tot integrale betaling van het toepasselijke tarief, behoudens in geval van een voorafgaande annulering door de gebruiker/klant die uitdrukkelijk werd aanvaard door Cirkoko of een voorafgaande annulering door Cirkoko. 

 

4.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de gebruiker/klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de gebruiker/klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van EUR 40 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van Cirkoko om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.4 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Cirkoko dient te maken teneinde de gebruiker/klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de gebruiker/klant.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1 De Website en de Applicatie (met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van Cirkoko en andere bestanddelen van deze Website en de Applicatie) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan Cirkoko. Elke gebruiker/klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van Cirkoko en/of van derden te allen tijde integraal te respecteren.

5.2 Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website en/of de Applicatie, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Cirkoko.

5.3 Cirkoko behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

 

6. Dienstverlening en aansprakelijkheid

 

6.1 Op Cirkoko rust enkel een inspanningsverbintenis met betrekking tot de uitvoering van de door haar aangeboden Diensten. In geen geval gaat zij hierbij een resultaatsverbintenis aan.

6.2 Enige aansprakelijkheid van Cirkoko (met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, werknemers, zelfstandige dienstverleners of aangestelden) t.a.v. de gebruiker/klant uit welke hoofde ook (daarin begrepen verband houdend met, of met betrekking tot de (uitvoering van) de door haar aangeboden Diensten), is beperkt tot datgene wat in dit artikel 6 is bepaald. Cirkoko is enkel aansprakelijk voor enige schade verband houdend met, of met betrekking tot de (uitvoering van) de Diensten, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Cirkoko niet aansprakelijk.

6.3 Ingeval Cirkoko aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cirkoko beperkt tot maximaal 150% van het door de gebruiker/klant betaalde tarief met betrekking tot de geleverde Diensten.

6.4 Cirkoko is uitsluitend aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade. Cirkoko is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

6.5 Cirkoko kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website of de Applicatie. Door de Website te bezoeken en in te loggen op de Applicatie, doet de gebruiker/klant afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op Cirkoko betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website of de Applicatie ter beschikking worden gesteld.

6.6 Door de Website te bezoeken en in te loggen op de Applicatie, aanvaardt de gebruiker/klant om alle risico’s verbonden aan het gebruik van de Website of de Applicatie op zich te nemen. Zo draagt de gebruiker/klant zelf het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website of de Applicatie zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Cirkoko kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6.7 Cirkoko wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website of de Applicatie.

 

7. Privacy

 

7.1 Cirkoko zal via de Website en/of de Applicatie tijdens het registratie- en inschrijvingsproces persoonsgegevens verzamelen. De persoonsgegevens van de gebruiker/klant die worden verzameld zijn: naam, adres, e-mailadres, GSM-nummer, geslacht, geboortedatum. De gebruiker/klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

7.2 De door de gebruiker/klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals van tijd tot tijd van toepassing). Cirkoko treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verzamelen van statistische gegevens (op anonieme basis), ontwikkeling van demo’s (op anonieme basis) en in het kader van het algemeen beheer van de Applicatie.

7.3 Elke gebruiker/klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Cirkoko. Dit inzageen correctierecht kan rechtstreeks via de Website worden uitgeoefend of via het e-mailadres info@cirkoko.be. Elke gebruiker/klant kan zich in voorkomend geval verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door cirkoko hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de zetel van cirkoko.

7.4 Cirkoko neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de gebruiker/klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De gebruiker/klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De gebruiker/klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de gebruiker/klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Cirkoko kan worden verhaald.

7.5 Op de Website kan tevens gebruik worden gemaakt van cookies. De informatie die via cookies wordt verzameld is erop gericht om de Website en de Applicatie beter af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruiker/klant en om het gebruik van de Website en de Applicatie te vergemakkelijken. Cirkoko zal de gegevens die via cookies worden verzameld niet voor andere doeleinden gebruiken of overmaken aan derden. De gebruiker/klant kan de toepassing van cookies weigeren of verhinderen via zijn/haar browser, maar dan zullen sommige onderdelen van de Website of de Applicatie mogelijk niet of niet optimaal werken. De gebruiker/klant kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van zijn/haar computer of mobiel apparaat.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Vermits de gebruiker/klant door zijn/haar bezoek aan de Website de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de gebruiker/klant ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website/de Applicatie of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven valt.

bottom of page